Urządzenia odchudzające Vacu Activ


Maszyny Vacu to połączenie idei ćwiczeń fizycznych na bieżni wraz z działaniem promieni podczerwonych , i podciśnienia w szczelnie zamkniętej kapsule.

 

 

 

Jeżeli chcesz pozbyć się zbędnych kilogramów,cellulitu,ujędrnić skórę, skorzystaj z naszych maszyn

odchudzających Vacu Activ. Doradzimy każdemu indywidualnie dobór odpowiednich ćwiczeń.Obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.

 

*Podczerwień IR
Promienie pod­czer­wone nagrze­wają ciało i roz­sze­rzają naczy­nia krwio­no­śne. Skutkiem tego jest zwięk­sze­nie prze­pływu krwi i lep­sze dotle­nie­nie i ukrwie­nie tka­nek. Skóra czer­wie­nieje, co ozna­cza, że bogata w tlen krew dociera do miejsc, gdzie czę­sto może jej bra­ko­wać w wystar­cza­ją­cych ilo­ściach.
Proces ten powo­duje usu­nię­cie z orga­ni­zmu dużych ilo­ści tok­syn, które zale­gają w głęb­szych war­stwach skóry. Podczas ćwiczeń w VACU ACTIV dzia­ła­jące pro­mien­niki pod­czer­wieni oczysz­czają skórę i tkanki pod­skórne ze zbęd­nych tok­syn, czego efek­tem jest jędrna, czy­sta i zdrowa skóra.

* Podciśnienie
Tajemnicą sku­tecz­nego dzia­ła­nia tera­pii jest zasto­so­wane pod­ci­śnie­nie poprzez które wzra­sta spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej. Podczas ćwicze­nia dzia­ła­jące jed­no­cze­śnie pod­ci­śnie­nie powo­duje poprawę krą­że­nia krwi w skó­rze i tkance pod­skór­nej w miej­scach gdzie odkła­dają się więk­sze ilo­ści tłusz­czu czyli udach, poślad­kach, talii, brzu­chu. Zastosowane pod­ci­śnie­nie powo­duje rów­nież poprawę krą­że­nia limfy odpo­wie­dzial­nej za usu­wa­nie nad­mier­nych pły­nów i pro­duk­tów prze­miany mate­rii. Efektem jest wygła­dze­nie skóry, poprawa jej jędr­no­ści oraz reduk­cja zbęd­nych centymetrów.

Efekty dzia­ła­nia- tera­pia na VACU  przy­nosi trwałe efekty!

- utrata wagi

- likwidacja cel­lu­lit

- reduk­cja obwodu ciała

- poprawa cyr­ku­la­cji krwi i limfy

- wzrost prze­miany materii

- szyb­sze spa­la­nie tkanki tłuszczowej

- korzystne samo­po­czu­cie i wzrost witalności

- poprawa sylwetki

Platforma wibracyjna

Trening na platformie wibracyjnej angażuje do 60% więcej włókien mięśniowych niż tradycyjna gimnastyka czy też trening na siłowni.

Regularne treningi zapewniają wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych. Redukują nadwagę i umożliwiają kształtowanie sylwetki. Poprawia sie elastyczność i gibkość oraz wytrzymałość mięśni. Urządzenie pobudza krążenie i drenaż limfy , znacznie poprawia metabolizm. Platforma poprawia krążenie a także wpływa na elastyczność skóry dzięki produkcji kolagenu i elastyny. Dodatkową zaletą treningu na platformie wibracyjnej jest uniknięcie wielu kontuzji, których można nabawić się podczas ćwiczeń.

 

Jak przygotować się do ćwiczeń?

-długie włosy zwiąż lub zepnij

-rezygnuj z biżuterii, wyjmij kolczyk z pępka

-strój wygodny, sportowy, np. bawełniana bluzka i getry lub krótkie spodenki

-obuwie sportowe